Theses 

Železobetonový skelet na poddolovaném území – Zdeněk Svobodník

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zdeněk Svobodník

Bakalářská práce

Železobetonový skelet na poddolovaném území

Reinforced concrete frame structure in undermined area

Anotace: Svobodník, Z.: Železobetonový skelet na poddolovaném území; 167 stran formátu A4, bakalářská práce; Ostrava, VŠB – TU Ostrava, Fakulta stavební, katedra konstrukcí, 2013; vedoucí práce Kubečka, K. Tématem práce je železobetonový skelet na poddolovaném území. Práce se zaobírá návrhem průmyslového skeletového objektu z monolitického železobetonu, který se nachází v Ostravě. Skeletový nosný systém konstrukce je navržený podle norem ČSN 73 0039, ČSN EN 1991 a ČSN EN 1992. Úvod práce je věnován problematice poddolování a seizmicity, přičemž těžiště této práce právě spočívá v návrhu a posouzení železobetonové konstrukce na účinky poddolování. Hlavní část práce se týká výpočtu zatížení, návrhu a posouzení železobetonových prvků na mezní stavy. Závěr této práce se zabývá srovnáním železobetonové konstrukce navržené bez vlivu poddolování a konstrukce odolné proti účinkům poddolování.

Abstract: Svobodník, Z.: Reinforced Concrete Frame Structure in Undermined Area; 167 A4 pages, bachelor work; Ostrava, VSB – TU Ostrava, Faculty of Civil Engineering, Department of Structures, 2013; supervisior Kubečka, K. The topic of the work is a reinforced concrete frame on an undermined territory. This work deals with the design of frame of an industrial reinforced concrete building, which is located in Ostrava. The frame structure is designed according to the technical standards CSN 73 0039, CSN EN 1991 and EN 1992. The introduction is devoted to an effects of an undermining and a seismicity. The work focuses on a design and an assessment of reinforced concrete structures affected by undermining. The main part of the work includes the load calculation, the limit state design and the assessment of the reinforced concrete elements. The conclusions of this work compare a reinforced concrete structure designed as non-resistant to the undermining and the reinforced concrete structure that is resistant to the effects of undermining.

Klíčová slova: železobetonový skelet, poddolování, poddolované území, objekt na poddolovaném území, seizmicita, návrh a posouzení konstrukce, deska, trám, průvlak, sloup, patka, táhlo

Keywords: reinforced concrete frame, undermining, undermined territory, building on an undermined territory, seismicity, design and an assessment of structures, slab, beam, girder, pillar, foundation block, rod

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 29. 5. 2013
  • Vedoucí: Karel Kubečka

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 20. 5. 2019 12:44, 21. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz