Zdeněk Vrána

Master's thesis

Studie převodovek pro těžká užitková vozidla

Study of Gearboxes for Heavy Commercial Vehicles
Abstract:
Diplomová práce se zabývá studií zaměřenou na převodovky pro těžká nákladní vozidla. V úvodu práce je stručně popsána konstrukce nákladního vozidla, dále, čím se vyznačují převodovky těchto vozidel. Následuje konstrukční popis 17 převodovek od 4 světových výrobců. K převodovkám jsou vypracovány schémata a také kinematická schémata s průběhem točivého momentu pro příslušný převod. Práce pokračuje porovnáváním …more
Abstract:
Master thesis is dealing with studies focusing on gearboxes for heavy goods vehicles (HGV). In the introduction is briefly described structure of the HGV and main characteristics gearboxes of these vehicles. After this follow structural description of 17 gearboxes from four manufacturers in the world. For gearboxes are drawn schemas and kinematic schemas with torque curve for the appropriate transfer …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 16. 5. 2016

Thesis defence

  • Date of defence: 10. 6. 2016
  • Supervisor: Petr Maršálek
  • Reader: Patrik Sniehotta

Citation record

Full text of thesis

Accessibility: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: VŠB - Technická univerzita Ostrava

VŠB - Technical University of Ostrava

Fakulta strojní

Master programme / field:
Strojní inženýrství / Konstrukční a procesní inženýrství

Theses on a related topic