Nikola Šimonidesová

Diplomová práce

Geodetické práce pri výstavbe požiarnej nádrže a čerpacej stanice na diaľnici D1 Hričovské Podhradie - Lietavská Lúčka

Geodetic Works During the Construction of a Fire Tank and Petrol Station on the D1 Motorway Hričovské Podhradie - Lietavská Lúčka
Anotace:
Predložená diplomová práca sa zameriava na vytyčovacie a kontrolné geodetické merania, ktorých súčasťou je aj vykonávanie meraní polárnou metódou a trigonometrickým určením výšky čo speje k vyhotoveniu dokumentácie skutočného prevedenia súčasti stavby požiarnej nádrže a manipulačnej komory. Práca taktiež obsahuje oboznámenia sa s lokalitou ako aj projektovou dokumentáciou pozemného objektu, použitými …více
Abstract:
The presented diploma thesis focuses on geodetic surveying and surveying, which also includes the polar method and the trigonometric determination of the height, which will be used to draw up the documentation of the actual implementation of the components of the fire tank and the handling chamber. The work also includes acquaintance with the site as well as project documentation of the building, the …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 22. 5. 2018
  • Vedoucí: Petr Jadviščok
  • Oponent: Marie Urbaníková

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava

VŠB - Technická univerzita Ostrava

Hornicko-geologická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Geodézie a kartografie / Inženýrská geodézie