Bc. Jana Šlupinová

Bakalářská práce

Vybrané omamné a psychotropní látky, jejich vliv na život člověka a poskytnutí první pomoci při akutních intoxikacích

Selected narcotic and psychotropic substances, their influence on human life and providing first aid in acute intoxications
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá problematikou zneužívání nelegálních návykových látek mezi mladistvými. Popisuje aktivní účast státu v řešení drogové otázky, vznik a rozvoj závislosti, či projevy abstinenčního syndromu. Charakterizuje nejvíce diskutované drogy a jejich nežádoucí účinky na zdraví člověka. Práce se rovněž zabývá závažnosti akutních intoxikací, jak je rozeznat a poskytnout adekvátní první …více
Abstract:
Bachelor thesis deals with problems of abusing of illegal addictive substances among adolescents. It describes the active involvement of the state to solving drug-related issues, the beginning, and development of drug addiction or withdrawal syndrome. It characterizes the most common drugs and their adverse effects on human health. The thesis also deals with the severity of acute intoxication, how …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 5. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 6. 2019
  • Vedoucí: MUDr. Pavel Mošťák
  • Oponent: PhDr. Bc. Radek Přecechtěl, DiS.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta

Masarykova univerzita

Lékařská fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Specializace ve zdravotnictví / Zdravotnický záchranář