Petra Bystrzycká

Bachelor's thesis

Vliv vypouštěných důlních vod z Dolu Paskov na kvalitu povrchových vod Olešné a Ondřejnice

The influence of mine water from Mine Paskov on the quality of surface water in river Olešná and Ondřejnice
Abstract:
Tato bakalářská práce se zabývá vlivem vypouštěných důlních vod z Dolu Paskov na kvalitu vody Ostravice. Jelikož je problematika vypouštěných důlních vod věčným problémem, je tato práce zaměřena na složení těchto důlních vod, obsah chloridů, síranů a těžkých kovů. V teoretické části práce jsou popsány přírodní poměry v Ostravsko – karvinském revíru a Dolu Paskov – závod Staříč. V experimentální části …more
Abstract:
This bachelor's degree deals with the influence of letting out of mine water of Mine Paskov. It deals with its influence on the quality of water in the river Ostravice. This is everlasting problem of this area and therefore this bachelor's degree is focused on composition of mine water, chloride, sulphate and heavy metal content. Natural relations in Ostrava - Karviná district – factory Staříč, are …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 30. 4. 2013

Thesis defence

  • Date of defence: 28. 5. 2013
  • Supervisor: Helena Raclavská
  • Reader: Jarmila Drozdová

Citation record

Full text of thesis

Accessibility: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: VŠB - Technická univerzita Ostrava