Petra Bystrzycká

Bachelor's thesis

Vliv vypouštěných důlních vod z Dolu Paskov na kvalitu povrchových vod Olešné a Ondřejnice

The influence of mine water from Mine Paskov on the quality of surface water in river Olešná and Ondřejnice
Anotácia:
Tato bakalářská práce se zabývá vlivem vypouštěných důlních vod z Dolu Paskov na kvalitu vody Ostravice. Jelikož je problematika vypouštěných důlních vod věčným problémem, je tato práce zaměřena na složení těchto důlních vod, obsah chloridů, síranů a těžkých kovů. V teoretické části práce jsou popsány přírodní poměry v Ostravsko – karvinském revíru a Dolu Paskov – závod Staříč. V experimentální části …viac
Abstract:
This bachelor's degree deals with the influence of letting out of mine water of Mine Paskov. It deals with its influence on the quality of water in the river Ostravice. This is everlasting problem of this area and therefore this bachelor's degree is focused on composition of mine water, chloride, sulphate and heavy metal content. Natural relations in Ostrava - Karviná district – factory Staříč, are …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 28. 5. 2013
  • Vedúci: Helena Raclavská
  • Oponent: Jarmila Drozdová

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava