Veronika Hrubá

Diplomová práce

Hodnocení kontaminace půd rizikovými prvky metodou rentgenové fluorescenční spektrometrie

Assessment of soil contamination by risk elements using X-ray fluorescence spectrometry
Anotace:
Cílem této práce bylo stanovit koncentraci potencionálních rizikových prvků na vybraných lokalitách Moravskoslezského kraje a zjistit míru kontaminace půdy vzhledem k limitům maximálně přípustných koncentrací v půdě. Celkově bylo analyzováno metodou rentgenové fluorescenční spektrometrie (XRF) 19 vzorků z 19 odběrných lokalit. V rámci komplexnějšího pohledu míry kontaminace životního prostředí zkoumaných …více
Abstract:
The aim of this work was to determine the concentration of potential risk elements in selected localities of the Moravian-Silesian region and to determine the degree of soil contamination with respect to the limits of maximum permissible concentrations in the soil. A total of 19 samples from 19 sampling sites were analyzed by X-ray fluorescence spectrometry (XRF). As part of a more comprehensive view …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 5. 6. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 1. 7. 2020
  • Vedoucí: Eva Szotkowská Lacková
  • Oponent: Pavel Buček

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS)se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB – Technická univerzita Ostrava