Theses 

Integrovaná tematická výuka v podmínkách MŠ – Jana FOLTINOVÁ

česky | in English | slovensky

Section:
Use to change section. Address within IS:

Jana FOLTINOVÁ

Bachelor's thesis

Integrovaná tematická výuka v podmínkách MŠ

The integrated thematic education in pre-primary school´s conditions

Abstract: Bakalářská práce je zaměřena na Integrovanou tematickou výuku (ITV) v podmínkách MŠ. V teoretické části se zabývám změnami a proměnami v trendu školství, modelem Integrované tematické výuky podle S. Kovalikové a jejím využití v podmínkách MŠ. Zdůrazňuji Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání (RVP PV), který klade důraz na osobnostní a sociální rozvoj dítěte, vybavení dítěte pro další etapu života, osvojení kompetencí, navazování na zkušeností dítěte z jeho života, přípravu pro život a na učení pomocí integrovaných bloků a témat. V praktické části je mým hlavním cílem zjistit pomocí výzkumem realizovaného integrovaného tematického plánu, zda jsou integrovány všechny oblasti RVP PV v tematickém plánu. Dále budu vyhodnocovat vlastní pedagogickou činnost. Jak probíhala realizace vytvořeného integrovaného tematického plánu. Zda došlo k rozdílu mezi plánovanými a realizovanými činnostmi. Zda se vyskytla nahodilá situace, kterou do práce vnesly děti nebo aktuální stav a jestli také v realizovaném integrovaném tematickém plánu jsou integrovány všechny vzdělávací oblasti RVP PV. Svou vlastní pedagogickou činnost budu srovnávat s výsledky dotazníku pro učitele na toto téma. Vyvrcholením zpracování bude interpretace zjištěných údajů a formulování celkových závěrů.

Abstract: Bachelor's thesis is focused on the Integrated thematic instruction (ITV) in the conditions of kindergarten. In the theoretical part, we are dealing with changes and changes in the trend of Education, Integrated thematic teaching model according to S. Kovalikova and its use in conditions kindergarten. It emphasizes the framework curriculum for pre-school education (RVP PV), which emphasizes the personal and social development of the child, the child's equipment for the next stage of life, the acquisition of competencies, build on the experience of the child's life, preparing for life and learning through integrated units and topics. In the practical part is my main objective through research carried out to determine an integrated thematic program that integrates all areas of RVP PV in the thematic plan. Furthermore, I will evaluate their own teaching activities. As was established by the implementation of the integrated thematic plan. Whether there was a difference between planned and implemented activities. Whether it was accidental situation, which brought children to work or if the current state and also in realizing the integrated thematic programs are integrated all the educational field RVP PV. Their own educational activities will be compared with the results of a questionnaire for teachers on this thema. The climax of the processing will be identified by interpretation of the data and the formulation of conclusions.

Keywords: předškolní vzdělávání, osobnostně orientovaná předškolní výchova, učitelovo pojetí výuky, učitelka, dítě, obsah výuky, podmínky vzdělávání v MŠ, model Integrované tematické výuky, integrované bloky, integrované učení hrou a činnostmi

Language used: Czech

  • Date on which the thesis was submitted / produced: 6. 4. 2009
  • Accessible from:: 6. 4. 2009

Thesis defence

  • Date of defence: 6. 5. 2009
  • Supervisor: Mgr. Alexandra Tomášová

Citation record

ISO 690-compliant citation record: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Full text of thesis

Accessibility: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 6.4.2009

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou od 6. 4. 2009 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
https://portal.osu.cz//StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=10314 Reference to the local database file of the institution
Other ways of accessing the text

Institution archiving the thesis and making it accessible: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Pedagogická fakulta

The right form of listing the thesis as a source quoted

FOLTINOVÁ, Jana. Integrovaná tematická výuka v podmínkách MŠ. Ostrava, 2009. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Pedagogická fakulta

Other references 


Go to top | Current date and time: 25/4/2019 16:38, Week 17 (odd)

Privacy

Contact: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz