Bc. Mária Urbanová

Master's thesis

Finančná analýza podniku

Financial Analysis of a Company
Abstract:
The aim of the diploma work „Financial analysis of a company“ is carrying out of the basic information about financial analysis from specialized publications and their following application on selected company. Theoretical part deals with definitions of basic concepts, with information sources of analysis and its methods. Selected methods of financial analysis are applied on chosen company in practical …more
Abstract:
Zámerom diplomovej práce „Finančná analýza podniku“ je spracovanie základných teoretických poznatkov o finančnej analýze z odbornej literatúry a ich následné aplikovanie pri spracovaní praktickej finančnej analýzy na vybranú spoločnosť. Teoretická časť je zameraná na definície základných pojmov, na zdroje analýzy a jej metódy. V praktickej časti sú aplikované vybrané metódy finančnej analýzy na konkrétnu …more
 
 
Language used: Slovak
Date on which the thesis was submitted / produced: 3. 5. 2013

Thesis defence

  • Date of defence: 30. 5. 2013
  • Supervisor: Doc. Ing. Elena Fetisovova, CSc.
  • Reader: prof. Ing. Iveta Hajdúchová, PhD.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS, Bankovní institut vysoká škola SK