Theses on the same topic (having an identical keyword):

bioindikace

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 » (total: 14 theses)
Ekotoxikologie, kontaminace a bioindikace v malých vodních tocích
 (Petr Masner)

2011, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/zgmp8/ | Biologie / Obecná biologie | Theses on a related topic

Bioindikace toxického znečištění tekoucích vod na základě citlivosti jednotlivých taxonů a společenstev vodních bezobratlých
 (Sabina Némethová)

2012, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/c5euc/ | Biologie / Obecná biologie | Theses on a related topic

Bioindikace kvality vod Trusovického potoka za pomoci makrozoobentosu
 (Lucie Arnošová)

2012, Diplomová práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/92446 | Nerostné suroviny / Environmentální inženýrství | Theses on a related topic

Bioindikace antropogenního zatížení prostředí chemickými polutanty (těžké kovy) s pomocí včel a jejich produktů (včelí med)
 (Václav KOS)

2008, Diplomová práce, Zemědělská fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//xhq617// | Zemědělské inženýrství / Agroekologie | Theses on a related topic

Společenstva suchozemských stejnonožců (Isopoda) v posthornické krajině (Dolní Suchá)
 (Erika Remešicová)

2013, Diplomová práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/97866 | Nerostné suroviny / Environmentální inženýrství | Theses on a related topic

Funkce pobřežní vegetace při tlumení antropogenních tlaků na říční ekosystémy
 (Michaela Kučerová)

2012, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/rpbvu/ | Biologie / Matematická biologie | Theses on a related topic

Využití fytobentosu při indikaci kontaminace životního prostředí
 (Kateřina Trnková)

2011, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/o2k19/ | Biologie / Obecná biologie | Theses on a related topic

Mykologický průzkum makromycetů posthornické krajiny (Trojické údolí, Slezská Ostrava)
 (Pavla Hrabcová)

2016, Bakalářská práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/115292 | Nerostné suroviny / Environmentální inženýrství | Theses on a related topic

Stanovení rizikových prvků ve včelách
 (Martin SEIDL)

2013, Bakalářská práce, Fakulta technologická / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//knt7nq// | Chemie a technologie materiálů / Inženýrství ochrany životního prostředí | Theses on a related topic

Larvy pakomárů rodu Chironomus jako bioindikátory znečištění vodního prostředí
 (Zuzana Ruferová)

2008, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/sm8cx/ | Biologie / Obecná biologie | Theses on a related topic

« 1 2 » (total: 14 theses)