Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

kofermentace

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

Kofermentace biologicky rozložitelných odpadů a čistírenských kalů
 (Ema Bušová)

2017, Diplomová práce, Agronomická fakulta / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//2vy3zk// | Technologie odpadů / Technologie a management odpadů | Theses on a related topic

Výzkum vlastností a možnosti využití digestátu z procesu anaerobní kofermentace zemedělských a dalších organických odpadů.
 (Michaela Michnová)

2012, Disertační práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/101359 | Inženýrská ekologie / Ochrana životního prostředí v průmyslu | Theses on a related topic

Intenzifikace separace tuhé fáze z digestátu a fugátu použitím vybraných flokulantů
 (Naděžda Surovcová)

2015, Diplomová práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/107801 | Nerostné suroviny / Technologie a hospodaření s vodou | Theses on a related topic

Nakládání s masokostní moučkou
 (Milan Ševčík)

2011, Bakalářská práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/86549 | Nerostné suroviny / Zpracování a zneškodňování odpadů | Theses on a related topic

Stanovení měrné produkce bioplynu a methanu při kofermentaci hovězí kejdy s vybranými bioodpady z potravinářského průmyslu při modelových podmínkách
 (Kateřina Sobková)

2011, Diplomová práce, Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/87696 | Procesní inženýrství / Chemické a fyzikální metody zkoušení materiálu | Theses on a related topic