Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

bioodpad

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

Blatticomposting jako metoda zpracovávání bioodpadu v domácnosti
 (Michaela HOLZMANNOVÁ)

2021, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//gtid5a// | Ekologie a ochrana prostředí / Ekologie a ochrana životního prostředí | Theses on a related topic

Blatticomposting jako metoda zpracovávání bioodpadu v domácnosti
 (Michaela HOLZMANNOVÁ)

2021, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//gtid5a// | Ekologie a ochrana prostředí / Ekologie a ochrana životního prostředí | Theses on a related topic

Bezobratlí v kompostérech
 (Markéta SIKOROVÁ)

2024, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//fhvcxu/DP_Sikorova.pdf/ | Ekologie a ochrana prostředí / Ochrana a tvorba krajiny | Theses on a related topic

Vplyv expozície a sklonu na nadložný humus - prípadová štúdia zo Štiavnických vrchov
 (Emma Pakši)

2022, Bakalářská práce, Lesnická a dřevařská fakulta / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//9ld9s8// | Krajinářství / | Theses on a related topic

Primární organická hmota a humus a jejich biodegradabilita.
 (Václav KAHUDA)

2016, Bakalářská práce, Zemědělská fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//2k4tw5// | Zemědělství / Trvale udržitelné systémy hospodaření v krajině | Theses on a related topic

Proč ztotožňování pojmu ?humus? a ?půdní organická hmota? v pedologii je zdrojem chybných závěrů?
 (Miroslav DVOŘÁK)

2013, Diplomová práce, Zemědělská fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//nbrnir// | Zemědělské inženýrství / Agroekologie | Theses on a related topic

Optimalizace obsahu humusu v orné půdě s využitím produktů kompostování bioodpadů
 (Rostislav Vaňous)

2019, Diplomová práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/137444 | Nerostné suroviny / Zpracování a zneškodňování odpadů | Theses on a related topic

Vliv intenzity využívání a úrovně hnojení trvalých travních porostů na obsah a kvalitu humusu
 (Jana Plisková)

2022, Diplomová práce, Agronomická fakulta / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//1vd39w// | Zemědělská specializace / Rozvoj venkova | Theses on a related topic

Obsah a kvalita humusu u intenzivně obhospodařovaných kambizemí
 (Dagmar Cimová)

2017, Bakalářská práce, Agronomická fakulta / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//xt6rb9// | Zemědělská specializace / Agroekologie | Theses on a related topic

Posouzení obsahu a kvality humusu u rozdílných technologií zpracování půdy
 (Olga SVOBODOVÁ)

2011, Disertační práce, Zemědělská fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//vh3cjf// | Fytotechnika / Obecná produkce rostlinná | Theses on a related topic