Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

georadar

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 » (total: 20 theses)
Mapování kvartérní výplně lutínské brázdy a hornomoravského úvalu metodami mělké geofyziky: refrakční seismika, georadar.
 (Zuzana NOVÁKOVÁ)

2017, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//7yk73e// | Geologie / Environmentální geologie | Theses on a related topic

Diagnostika vozovek pomocí georadaru
 (Kateřina Štefková)

2013, Diplomová práce, Fakulta stavební / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/101621 | Stavební inženýrství / Dopravní stavby | Theses on a related topic

Testování elektrické odporové tomografie pro stanovení mocnosti sedimentární výplně vybrané údolní nivy předpolí Západních Beskyd
 (Zuzana LAŠKOVÁ)

2013, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

http://theses.cz/id//5c0u1f// | Geografie / Fyzická geografie a geoekologie | Theses on a related topic

Zpracování a vizualizace geofyzikálních dat v archeologii
 (Ivo Peterka)

2011, Diplomová práce, Fakulta informatiky / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/jmjeb/ | Informatika / Počítačová grafika | Theses on a related topic

Vysoké koncentrace radonu jako možný prekurzor přítomnosti metanu v oblastech postižených hornickou činností
 (Mário Seko)

2016, Diplomová práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/115670 | Geologické inženýrství / | Theses on a related topic

Geofyzikální analýza vybraných kamenných mořích na Šumavě
 (Václav DUFFEK)

2017, Diplomová práce, Fakulta pedagogická / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//66qw5g// | Učitelství pro střední školy / TV-Ge | Theses on a related topic

Use of Ground-Penetrating Radar in Condition Assesment of Railway Ballast
 (Salih Serkan Artagan)

2018, Disertační práce, Dopravní fakulta Jana Pernera / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//tf6wik// | Technique and Technology in Transport and Communications / Transport Means and Infrastructure | Theses on a related topic

Zhodnocení možnosti využití vybraných geofyzikálních metod při provádění průzkumů pro budoucí výstavbu na územích tzv. brownfields
 (Barbara Vojvodíková)

2015, Bakalářská práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/108416 | Geologické inženýrství / | Theses on a related topic

Diagnostika vozovek jako podklad pro plánování údržby a oprav na úrovni sítě pozemních komunikací
 (Michal Korytář)

2012, Bakalářská práce, Fakulta stavební / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/94574 | Stavební inženýrství / Dopravní stavby | Theses on a related topic

Využití geofyzikálních metod pro inženýrskogeologické zhodnocení vybraného úseku protipovodňových hrází řeky Ostravice
 (Nikol Marková)

2015, Diplomová práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/107971 | Geologické inženýrství / | Theses on a related topic

« 1 2 » (total: 20 theses)