Petr Sklenička

Diplomová práce

Distribuovaný algoritmus diferenciální evoluce v platformě nezávislém jazyce

A Platform Independent Distributed DE Algorithm
Anotace:
Tato práce pojednává o evolučním algoritmu diferenciální evoluce. Je zde vysvětlen základní koncept evolučních algoritmů, po němž následuje podrobný popis a vysvětlení principu činnosti diferenciální evoluce. Dále je v této práci uvedeno několik modifikací tohoto algoritmu, přičemž důraz je kladen na popsání způsobů, jakými lze vytvořit distribuovaný algoritmus diferenciální evoluce. Poté následuje …více
Abstract:
Thesis deals with evolutionary algorithm called differential evolution. A basic concept of evolutionary algorithms is explained here, after that there is followed detailed description and explanation of the differential evolution principles.Then there are mentioned several modifications of the algorithm, with the stress in description of the way how to create differential evolution distributed algorithm …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 7. 5. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 8. 6. 2015
  • Vedoucí: Ivan Zelinka
  • Oponent: Petr Šaloun

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava

VŠB - Technická univerzita Ostrava

Fakulta elektrotechniky a informatiky

Magisterský studijní program / obor:
Informační a komunikační technologie / Informatika a výpočetní technika