Adéla Valachovičová

Bakalářská práce

Výroba cukru v Moravskoslezském kraji a její možná role v turismu

Sugar Production in the Moravian-Silesian Region and its Possible Role in Tourism
Anotace:
Tato bakalářská práce se zabývá historií, vývojem a současnou situací cukrovarnického průmyslu v Moravskoslezském kraji. Teoretická část se věnuje popisu technologie výroby cukru, historie výroby cukru a současné situace v Moravskoslezském kraji. Praktická část tvoří návrh na využití cukrovarů v turismu, konkrétně sestavení odborné exkurze pro studenty po místech spjatých s dřívější i současnou výrobou …více
Abstract:
This bachelor thesis deals with the history, development and current situation of the sugar industry in the Moravian-Silesian Region. The theoretical part deals with the description of sugar production technology, the history of sugar production and the current situation. The practical part consists of a proposal for the use of sugar factories in tourism, namely the creation of a professional excursion …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 23. 5. 2018
  • Vedoucí: Martin Klempa
  • Oponent: Pavlína Doupovcová

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS)se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava