Jiří Krzywoň

Master's thesis

Možnosti efektivního nakládání s odpadními vodami v tepelné elektrárně Třebovice

Possibilities of efficient wastewater treatment in the thermal power plant Třebovice
Anotácia:
Tato diplomová práce se zabývá studiem efektivního nakládání s odpadními vodami v tepelné elektrárně v Třebovicích, které odchází z chemické úpravy vod. V teoretické části je popsán současný stav této problematiky. Následně jsou popsány procesy odsolování odpadní vody a další možnosti nakládání s odpadními vodami. Experimentální část je zaměřena na koagulační pokus dále na odsolení na elektrodialýze …viac
Abstract:
This diploma thesis deals with the study of efficient wastewater treatment in thermal power plants in Třebovice, witch leaves the chemical treatment. The theoretical part describes the current state of this issue. Subsequently, wastewater desalination processes and other wastewater management options are described. The experimental part is focused on the coagulation experiment and the desalination …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 28. 5. 2019
  • Vedúci: Petra Malíková
  • Oponent: Kamila Šuraňová

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS)se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB – Technická univerzita Ostrava

VSB – Technical University of Ostrava

Hornicko-geologická fakulta

Master programme / odbor:
Nerostné suroviny / Technologie a hospodaření s vodou

Práce na příbuzné téma