Theses 

Řízení a analýza rizik ve finančním řízení a rozhodování – Bc. Andrea MALÁ

česky | in English | slovensky

Agenda:
Zmeniť agendu. Adresa v ISe:

University of West Bohemia

Faculty of Economics

Master programme / odbor:
Economics and Management / Business Economics and Management

Bc. Andrea MALÁ

Master's thesis

Řízení a analýza rizik ve finančním řízení a rozhodování

neuveden

Risk Analysis and Management in the Financial Management and Decision-Making

Anotácia: Diplomová práce je zaměřena na analýzu a řízení finančních rizik ve společnosti Plzeňský Prazdroj, a.s. a následné zhodnocení eliminace sledovaných rizik. Cílem je analyzovat současný stav při řízení rizik a přiblížit průběh zajišťování rizik v podniku. Dílčím cílem je vyzdvihnout důležitost řízení všech rizik, které bezprostředně působí na podnikatelský subjekt a navrhnout možná zlepšení při jejich řízení. V úvodu diplomové práce je vymezen teoretický základ pro analýzu a řízení rizik ve finančním řízení a rozhodování. Dále je představena společnost Plzeňský Prazdroj, a.s. a podnikatelské prostředí, v němž společnost působí. Z analýzy prostředí vyplývají rizika, která výrazně ovlivňují hospodaření společnosti. Rizika bezprostředně působící na společnost jsou detailně analyzována a jsou zde uvedeny způsoby, kterými se společnost Plzeňský Prazdroj, a.s. proti těmto rizikům zajišťuje. Analýza se týká tržních rizik, konkrétně měnového, komoditního a úrokového rizika. Dále bylo definováno úrokové riziko, které patří do skupiny kreditních rizik. V závěru práce je zhodnocen současný stav významných finančních rizik spolu s vhodným způsobem dalšího možného zajištění, které by mohla společnost Plzeňský Prazdroj, a.s. do budoucna využít.

Abstract: This diploma thesis is focused on the risk analysis and management in the financial management of the company Pilsner Urquell and subsequent evaluation of the elimination all the risks that are monitored. The aim of the thesis is to analyze the current status of the risk management and describe the proces of elimination of the financial risks in the company. Partial aim is to highlight the importance of risk management, which has a direct impact on the business entity and to suggest possible improvements in risk management. At the beginning of the thesis the theoretical basis for analysis and risk management in financial management is defined. The company Pilsner Urquell, a. s. is also introduced and its business environment too. Environmental analyse is made to define the risks that significantly influence the company. The risks that directly influence the company are analyzed in detail and the ways which eliminate the risks are given. The analysis relates to the market risks, especially the currency risk, commodity and interest rate risk. The interest rate was defined too, that is the part of the credit risk. The current status of the important risk in the company is evaluated in the conclusion and the recommendation that could be used in the future of Plzeňský Prazdroj, a. s. are proposed.

Kľúčové slová: riziko, finanční rizika, analýza rizik, řízení rizik, eliminace rizik, analýza prostředí, kreditní rizika, tržní rizika, likvidní rizika, měnové riziko, komoditní riziko, úvěrové riziko, úrokové riziko

Jazyk práce: Czech

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 24. 4. 2015
  • Zverejniť od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedúci: Ing. Michaela Krechovská, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
https://portal.zcu.cz/stag?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=62391 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta ekonomická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/

Jak správně citovat práci

MALÁ, Andrea. Řízení a analýza rizik ve finančním řízení a rozhodování. Plzeň, 2015. diplomová práce (Ing.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta ekonomická

Relevantné odkazy 


Hore | Aktuálny dátum a čas: 18. 7. 2019 11:09, 29. (nepárny) týždeň

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz