David Fekete

Diplomová práce

Návrh řešení odstavných a parkovacích stání v lokalitě ul. Gen. Sochora a okolí

Design of parking solutions in the locality street Gen. Sochora and neighborhood
Anotace:
Předmětem diplomové práce je zhodnocení původního stavu statické dopravy řešeného území, následný výpočet potřebného počtu nových stání byl proveden pomocí normy ČSN 73 6110 a aktuální poptávky. Součástí diplomové práce je provedení dopravního průzkumu včetně analýzy bodových závad a dopravní nehodovosti. Dále byly navrženy dvě varianty řešení ke zkapacitnění parkovacích a odstavných stání včetně úprav …více
Abstract:
The subject of this diploma thesis is the evaluation of the original state of static transport in the solved area, the subsequent calculation of the required number of parking spaces was done according to the norm ČSN 73 6110 and the current inquiry. Part of this diploma thesis is the execution of the traffic research including the analysis of conflict situations and the analysis of traffic accidents …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 11. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 8. 1. 2019
  • Vedoucí: Jan Petrů
  • Oponent: Martin Zikmund

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS)se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava