Theses 

Výkon státní správy v přenesené působnosti v obcích okresu Most – Bc. Lucie Klacková

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Bc. Lucie Klacková

Diplomová práce

Výkon státní správy v přenesené působnosti v obcích okresu Most

Performance of state administration in the delegated powers in municipalities in the district Most

Anotace: Tato diplomová práce je zaměřena na oblast výkonu státní správy v obcích okresu Most. Stát přenáší své úkoly a kompetence na subjekty územní samosprávy formou tzv. přenesené působnosti. Podle rozsahu této správní činnosti jsou v České republice obce členěny do tří kategorií – obce s rozšířenou působností, obce s pověřeným úřadem a obce (základního typu). V rámci přenesené působnosti obce vykonávají státem svěřenou činnost – stavební řízení, územní řízení, matriční činnost atd., a to nejen pro své občany, ale i pro obyvatele jiných obcí. Správní obvod je určen zákonem. Uvedené téma je aplikováno na okres Most, který má celou řadu specifik i z hlediska struktury veřejné správy. Mnohé obce zmizely v souvislosti s povrchovou těžbou hnědého uhlí. Existují zde dvě správní centra – obce s rozšířenou působností - Most a Litvínov. Cílem diplomové práce je posoudit, v jakém rozsahu se podílejí obce okresu Most na výkonu státní správy v přenesené působnosti.

Abstract: This thesis is focused on the performance of state administration in the Most district municipalities. The state transfers its tasks and competences to local government entities through the delegated powers. Depending on the extent of administrative activities in the Czech Republic municipality divided into three categories - municipalities with extended powers, municipalities with authorised municipal office and the municipality (basic type). The municipalities are delegated by the State delegated activity - construction management, land management, registry activity, etc., not only for its citizens, but also for residents of other municipalities. The administrative district is determined by law. The theme is applied to the district of Most, which has a number of specifics from the structure of public administration. Many communities have disappeared in connection with surface mining of brown coal. There are two administrative centers - municipalities with extended powers - Most and Litvinov. The aim of this thesis is to assess the extent to which communities are involved in Most district state administration in delegated powers.

Klíčová slova: Veřejná správa, státní správa, územní samospráva, samostatná působnost, přenesená působnost, obecně závazná vyhláška, nařízení, obec, obec s pověřeným obecním úřadem, obec s rozšířenou působností, okres Most. Public administration, state administration, local government, separate powers, delegated powers, generally binding regulation, regulation, municipality, municipality with authorised municipal office, municipality with delegated powers, Most discrict.

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 18. 6. 2012
  • Vedoucí: PaedDr. Václav Netolický
  • Oponent: doc. PhDr. Ludomír Kocourek, CSc.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní


Nahoru | Aktuální datum a čas: 22. 3. 2019 14:05, 12. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz