Theses 

Komparace výkonu veřejné správy obcí s rozšířenou působností v okrese Most – Bc. Klára Šimková

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Vysoká škola finanční a správní

Bakalářský studijní program / obor:
Hospodářská politika a správa / Veřejná správa

Bc. Klára Šimková

Bakalářská práce

Komparace výkonu veřejné správy obcí s rozšířenou působností v okrese Most

Comparison of the performance of public administration of municipalities with extended powers in Most district

Anotace: Povrchová těžba hnědého uhlí zasáhla výrazně nejen do přírody a geomorfologie krajiny okresu Most. Zasáhla též výrazně do společenské struktury a života. Řada obcí i měst zmizela, části okresu jsou odděleny těžební plochou, což vytváří složité fyzické bariéry při výkonu územní samosprávy. Z výše uvedených důvodů má územní samospráva na území okresu Most specifickou strukturu. Existují zde dvě obce s rozšířenou působností, do jejichž správních obvodů jsou rozděleny obce z oddělených částí okresu. Pro tyto periferní oblasti jsou pak města Most a Litvínov zároveň ekonomickými, obchodními, vzdělávacími a kulturními centry. V této bakalářské práci je provedena komparace rozsahu úkolů a kompetencí obou obcí s rozšířenou působností vůči obcím v jejich správních obvodech a také jejich role v rozvoji této části Ústeckého kraje.

Abstract: Surface mining of brown coal has affected not only the nature and geomorphology of the landscape of the Most district. It has also hit the social structure and life significantly. Many municipalities and towns have disappeared; parts of the district are separated by a mining area, creating complex physical barriers in the exercise of territorial self-government. For the above reasons, the structure of territorial self-government has a specific structure in the territory of Most. There are two municipalities with extended competence, whose administrative districts are divided into municipalities from separate parts of the district. For these peripheral areas, the cities of Most and Litvínov are also economic, business, educational and cultural centers. In this bachelor thesis there is a comparison of the range of tasks and competencies of both municipalities with extended competence to municipalities in their administrative districts and also their role in the development of this part of Ústí nad Labem Region

Klíčová slova: Obec, obec s rozšířenou působností, správní obvod, rozsah kompetencí, nodální uzel. Municipality, community with extended competence, administrative district, range of competencies, nodal centrum.

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 12. 6. 2018
  • Vedoucí: JUDr. Tereza Jonáková
  • Oponent: PaedDr. Václav Netolický

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • všem autentizovaným
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 17. 6. 2019 16:56, 25. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz