Kateřina Pokorná

Diplomová práce

Návrh těžebních postupů a optimalizace dopravy v DP Tovačov I. na roky 2016-2025

Project of Mining Operations and Optimization of Transport in Mining Area of Tvovačov in Year 2016-2025
Anotace:
V mé diplomové práci se zabývám návrhem těžebních postupů v DP Tovačov I a dále navrhuji vhodné zdokonalení dopravy. Poté je zde stručné technicko- ekonomické vyhodnocení navrženého východiska. Diplomová práce prezentuje znalosti nabyté v rámci projektu Institut čistých technologií těžby a užití energetických surovin- Projekt udržitelnosti. Identifikační kód: LO1406. Projekt je podporován Národním …více
Abstract:
In my dissertation I am putting proposals together for mining procedures and transportation improvements in DP Tovacov I. Thereafter I have worked out technical and economic evaluations of the proposed conclusion. Diploma work presents knowledge gained within project Institute of clean technologies for mining and utilization of raw materials for energy use- Sustainability program. Identification code …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 4. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 31. 5. 2017
  • Vedoucí: Milan Mikoláš
  • Oponent: Vlastimil Polišenský

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava

VŠB - Technická univerzita Ostrava

Hornicko-geologická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Nerostné suroviny / Využívání zdrojů stavebních nerostných surovin