Theses 

Analýza postojů veřejnosti k reklamě v prostředí Internetu – Lenka Ptoszková

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Lenka Ptoszková

Diplomová práce

Analýza postojů veřejnosti k reklamě v prostředí Internetu

The Analysis of Public Attitude to Internet Advertisement

Anotace: Pro svou diplomovou práci jsem si zvolila téma „Analýza postojů veřejnosti k reklamě v prostředí Internetu“. Cílem práce bylo zjistit jak uživatelé Internetu vnímají internetovou reklamu, jaké jsou jejich reakce na její jednotlivé formy a hlavně jaký postoj k ní zaujímají. V teoretické části diplomové práce byl charakterizován Internet. Jeho historie ve světě a v ČR, služby Internetu, jeho základní vlastnosti, jeho problémy a omezení a zákony omezující internetovou reklamu. Byly zde také rozebrány teoretické východiska marketingové komunikace v prostředí Internetu, reklama a její jednotlivé formy, a to e-mailová, grafická, textová a jiné. K získaní potřebných informací byla využitá metoda marketingového výzkumu skupinový rozhovor (Focus group). Samotná analýza postojů veřejnosti k reklamě v prostředí Internetu obsahuje dvě části. První část byla věnována již provedeným výzkumům jiných agentur. A druhá část obsahuje vyhodnocení provedeného výzkumu. Výzkum byl realizován pouze s uživateli Internetu.Návrhy a doporučení vycházejí z provedeného výzkumu a jako reakce na názory a postoje uživatelů Internetu.

Abstract: I chose for my Diploma thesis the subject “The Analysis of Public Attitude to Internet Advertisement”. The goal of the thesis was to find out how the internet users take notice to the internet advertisement, what are their reactions on its particular forms and mainly what attitude do they assume for.In the theoretical part of the thesis the internet was characterized. Its history in the world and in Czech republic as well, internet services, its basic properties, its propositions and restrictions and legislation that limit internet advertisement. The theoretical data of the marketing communication in the internet environment were also analysed, advertisement and its particular forms which are e-mail, graphics, editorial and others.For obtaining needed information the method of the marketing research group interview (Focus group) was used.The analysis of the public attitude to internet advertisement itself consists of two parts. First part devoted to the preformed researches of the other agencys. The second part includes evaluations of the performed research. The research was realized by the internet users only.Suggestions and recommendations go out from the performed research and like reactions on the internet users opinions and attitudes.

Keywords: Internet, historie Internetu, internetový marketing, reklama, e-mailová reklama, grafická reklama, banner, textová reklama, kontextová reklama, internet history, internet marketing, advertisement, e-mail advertisement, image ad, text ad, contextual advertisement

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Petra Krbová
  • Oponent: Lukáš Klapil

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava


Nahoru | Aktuální datum a čas: 23. 4. 2019 08:15, 17. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz