Mgr. Petra Macounová

Bakalářská práce

Infinitiv na -ti/-t v soukromé korespondenci první poloviny 20. století

Infinitive -ti/-t in private correspondence in 1st half of 20th century
Anotace:
Tato bakalářská práce se zabývá podobou infinitivu v soukromé korespondenci první poloviny 20. století, konkrétně sledujeme ústup původního tvaru na -ti a jeho nahrazování kratší variantou na -t. Analyzujeme ty faktory, které mohou hypoteticky ovlivnit podobu infinitivu v soukromých dopisech, jmenovitě časový vývoj, sociolingvistické faktory a doprovodné jazykové a pragmalingvistické souvislosti. Práce …více
Abstract:
This dissertation deals with the form of infinitive in private correspondence in 1st half of 20th century, we study specifically decline of the original form „-ti“ and its substitution by the shorter form of „-t“. We analyse the factors which can hypothetically influence the form of infinitive in private letters, namely development in time, socio-linguistic factors and accompanying linguistic and pragma …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 14. 5. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 4. 6. 2012
  • Vedoucí: doc. PhDr. Zdeňka Hladká, Dr.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta