Rudolf Vraný

Bakalářská práce

Technické památky na Chomutovsku a jejich význam pro geomontánní turismus

Technical Monuments in the Chomutov Region and their Importance for Geomontánní Tourism
Anotace:
Bakalářská práce je zaměřena na technické památky na Chomutovsku a jejich vnímaní lidí na Chomutovsku a blízkém okolí. Cílem této práce je vytvoření návrhu na zlepšení propagace technických památek, na základě dat vybraných z dotazníkového šetření. Teoretická část popisuje problematiku technických památek, jejich definici až po současnou ochranu památek v České republice. Dále je v teoretické části …více
Abstract:
The bachelor thesis is focused on technical monuments in the Chomutov region and thein perception of people in the Chomutov region and its surroundings. The aim of this work is to create a proposal to improve the promotion of technical monuments based on data collected from the questionnaire survey. The theoretical part describes the probléme of technical monuments, their definition to the present …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 22. 5. 2018
  • Vedoucí: Alena Straková
  • Oponent: Beáta Korandová

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava