Bc. Josef Pacula

Master's thesis

Memory management in Matlab and external C++ modules

Memory management in Matlab and external C++ modules
Anotácia:
Tato práce se zabývá správou paměti externích modulů MATLAB. Práce popisuje jak MATLAB spravuje paměť v obecnosti. Diskutovány jsou možné přístupy ke sdílení paměti mezi různými zapojenými C++ moduly. Toto dovoluje zapojení určitých rysů jazyka C++, jako například třídy a globální proměnné, do MATLABU. Text práce popisuje podrobněji nejvhodnější způsob, který byl implementován v MATLAB modulu pro program …viac
Abstract:
This master's thesis concerns memory management in MATLAB external C++ modules. It describes how MATLAB manages memory generally. It discusses possible methods of sharing memory between different interfaced C++ modules. This allows for interfacing of certain C++ features, such as classes and global variables to MATLAB. The text describes in greater detail the most suitable method which we implemented …viac
 
 
Jazyk práce: English
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 5. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 29. 6. 2012
  • Vedúci: doc. RNDr. Petr Matula, Ph.D.
  • Oponent: RNDr. Vladimír Ulman, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky

Masaryk University

Faculty of Informatics

Master programme / odbor:
Applied Informatics / Applied Informatics