Theses 

Poškozený a jeho zmocněnec v trestním řízení – Bc. Jaroslav Machula

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Bc. Jaroslav Machula

Bakalářská práce

Poškozený a jeho zmocněnec v trestním řízení

Anotace: Pro zpracování bakalářské práce jsem si zvolil téma institut poškozeného a jeho zástupce v trestním řízení. Cílem bakalářské práce je v daném rozsahu podat pohled do problematiky poškozeného a jeho zmocněnce a srovnat pojem poškozeného s pojmem oběť podle zákona o peněžité pomoci obětem trestného činu, jeho práva, rozhodování o náhradě škody v adhezním řízení, rozhodování o nároku poškozeného, dále o odklonech v trestním řízení a jejich důsledcích pro poškozeného a práva poškozeného dle zákona o soudnictví ve věcech mládeže. Na oběť trestného činu existuje celá řada pohledů z pozic kriminalistických, kriminologických, psychologických, či sociologických. Postavení toho, komu bylo trestným činem ublíženo, však z hlediska trestního práva procesního upravuje především trestní řád. Trestní řád označuje jako poškozeného osobu jak fyzickou, tak i právnickou. Orgánům činným v trestním řízení poškozený slouží mnohdy jen jako podnět k zahájení trestního stíhání, popřípadě i jako svědek v trestním řízení a o jeho postavení se již více nezajímají, čímž může docházet k sekundární viktimizaci poškozeného. Po roce 1989 byl trestní řád, ale i trestní zákon novelizován celou řadou novel, které však v první řadě rozšiřovaly práva podezřelého, a na práva poškozeného je pamatováno v mnohem menším rozsahu, systém trestního soudnictví je orientován zejména na pachatele trestného činu a na opatření na něj směřující. Tím, že trestní soud rozhoduje nejen o vině a trestu, ale i o nároku poškozeného k náhradě škody v trestním řízení a vyslovuje povinnost pachatele nahradit způsobenou škodu, zajišťuje jednak návratnost hodnot, které byly trestným činem narušeny, a dále prohlubuje i výchovný účinek trestního řízení a působí tak formou individuální prevence směrem k pachatelům trestných činů a generální prevence vůči celé společnosti. Novelami trestního řádu z první poloviny devadesátých let byla zavedena možnost vypořádat nárok na náhradu škody i bez odsuzujícího rozsudku, například podmíněným zastavením trestního stíhání nebo schválením narovnání, jsou-li splněny předem stanovené podmínky. V závěru práce uvádím náměty de lege ferenda pro změny a případné rozšíření a prohloubení práv poškozeného v souvislosti s přijetím zcela nového trestního řádu. Postavení poškozeného není v české trestněprávní úpravě ještě zcela dořešeno, a zůstává otázkou času a politické vůle zákonodárce, zda dojde k dalšímu posilování práv poškozeného a důsledného uspokojení jeho nároku v trestním řízení.

Abstract: For elaboration of my bachelor thesis I have chosen the subject of institute of a damaged person and his representative in a criminal trial proceeding. The aim of the bachelor thesis in this given scope is to present an insight into the matters of the damaged and his representative inclusive of comparing the definition of the damaged with the concept of the victim with respect of the financial compensation law to victims of criminal act, his rights, decision-making about compensation in an adhesion proceeding, decision making regarding victim‘s claims, following by deviations in legal acts and their consequences for the damaged person; and rights of the damaged according to the court law in re youth. There exists a whole range of views at a victim of a criminal act from a criminal, criminological, psychological or sociological position. However the position of the one who was harmed by the criminal act with respect of the procedural criminal law falls under code of criminal procedure. Code of criminal procedure specifies both an individual and a corporation as a damaged subject. A damaged subject frequently serves to the operating authority in a criminal proceeding as an impulse to initiate a criminal prosecution, eventually serves as a witness in a criminal proceeding and the operating authority is not interested in his position any further, which can lead to secondary victimisation of the damaged. Since 1989, the code of criminal procedure and also criminal law have been amended by a number of amendatory acts that firstly extended rights of the suspect, however rights of the damaged person have been provided for in a smaller extent. The criminal justice system is mainly orientated to the offender of the criminal act and acquisitions leading to him. Thereby, the criminal court ensures both return of values that were affected by the criminal act and also deepens educational effect of the criminal proceeding, thus it functions through a form of an individual prevention toward the offender of the criminal acts and a general precaution against the whole society. This is done by criminal court judgement not only about the guilt and punishment, but also about the victim’s entitlement to damage compensation in the criminal proceeding; and expresses the offender’s liability to compensate for incurred damages. The option to settle entitlement for damage compensation without judgement of conviction was introduced by amendments to code of criminal procedure in the first half of the 1990’s. As an example of the above I would present conditional suspension of criminal prosecution or authorisation of rectification, in case all the beforehand defined conditions are fulfilled. In conclusion to the thesis I present suggestion de lege ferenda for changes and possible extension and intensity of the victim’s rights in connection with respect of adoption of an entirely new code of criminal procedure. The position of the damaged person in the Czech criminal legal modification has not yet been resolved and it is still a question of time and the legislator’s political will, if it comes to any further strengthening of damaged person’s rights and rigorous satisfaction of his entitlement in criminal proceeding.

Klíčová slova: Poškozený v trestním řízení, zákonný zástupce a opatrovník poškozeného, zmocněnec poškozeného, společný zmocněnec, obět trestné činnosti, adhezní řízení, procesní práva poškozeného a zmocněnce, rozhodování rozsudkem, rozhodování trestním příkazem

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 5. 2009
  • Vedoucí: JUDr.,Ph.D. Eva Žatecká

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
metadataTheses.xml metadataTheses.xml
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 23. 11. 2017 13:45, 47. (lichý) týden

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz