Bc. Veronika Samcová

Diplomová práce

Smlouva kupní na věc nemovitou - porovnání úpravy původní dle SOZ (zák. č. 40/1964 Sb.), dle ObchZ (zák. č. 513/1991 Sb.) a nové dle NOZ (zák. č. 89/2012 Sb.)

Purchase Contract for Real Estate - Comparison of the Original According to SGI (Act No. 40/1964 Coll.), According to the Commercial Code (Act No. 513/1991 Coll.) and new According to the NCC (Act No. 89/2012 Coll. )
Anotace:
Diplomová práce pojednává o problematice kupní smlouvy na věci nemovité. Jelikož má smlouva kupní bohatou a dlouhou historii, nelze se o ní nezmínit. S kupní smlouvou jsou spojeny i další povinnosti vyplývající z právní úpravy, kdy jednotlivé právní předpisy jsou jaksi provázány. Tudíž kromě historického vývoje kupní smlouvy je nutné do práce zahrnout i vývoj katastru nemovitostí, a tím přiblížit vývoj …více
Abstract:
The diploma thesis deals with the issue of the purchase contract for real estate. As the purchase contract has a rich and long history, it is impossible not to mention it. The purchase contract is also associated with other obligations arising from the legislation, where the individual laws are somehow intertwined. Therefore, in addition to the historical development of the purchase contract, it is …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 19. 6. 2020
  • Vedoucí: JUDr. Libor Čihák
  • Oponent: prof. JUDr. Přemysl Raban, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní