Bc. Petra Galušková

Bakalářská práce

Evil Media a umění nových médií

Evil Media and New Media Art
Anotace:
Bakalářská práce Evil Media a umění nových médií se zabývá konceptem zlých médií ve vztahu k uměleckému vyjádření. Definice pojmu je založena na rozboru komunikace člověk-stroj a její technické nedokonalosti, která vytváří prostor pro manipulaci s daty. V první části se zaměřuje na předchůdce zlých médií a kontext vzniku pojmu. Dále rozebírá softwarové možnosti médií, konkrétně stratagemata, která …více
Abstract:
Bachelor thesis Evil Media and New Media Art deals with concept evil media in relation to artistic expression. Definition of the term is based on the analysis of the communication between human-machine and its technical imperfection, which creates space for data manipulation. The first part focuses on the predecessor of evil media and context of formation the concept. Further analyses the software …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 10. 5. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 6. 2016
  • Vedoucí: doc. Mgr. Jana Horáková, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Jan Zálešák, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta