Michal Fiala

Bakalářská práce

Plán sanace a rekultivace ložiska stavebního kamene lomu Vlastějovice

Plan for the Rehabilitation and Reclamation of the Deposit of ​​the Vlastějovice Quarry
Anotace:
Tato bakalářská práce se zabývá návrhem plánu sanace a rekultivace ložiska stavebního kamene lomu Vlastějovice. V první části jsou uvedeny základní geografické, geologické, hydrogeologické údaje a nynější stav těžby. Dále je popsán současný stav dobývání a technologie úpravy suroviny. V poslední části práce navrhuji plán sanace a rekultivace ložiska stavebního kamene lomu Vlastějovice. V závěru je …více
Abstract:
This bachelor thesis deals with the proposal of the plan of rehabilitation and reclamation of the deposit of the Vlastějovice quarry. The first part includes basic geographic, geologic, hydrogeologic facts and existing condition of guarring. Following part describes current methods of mining and materials treatment. At the last section of this bachelor thesis I propose my plan of rehabilitation and …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2021

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 28. 5. 2021
  • Vedoucí: Martin Hummel
  • Oponent: Max Kubát

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS)se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB – Technická univerzita Ostrava