Bc. et Bc. Andrea Lužíková

Bakalářská práce

Možnosti intervence u jedince s poruchami chování a opožděným vývojem řeči do MŠ

Possibilities of intervention in individuals with specific behavioral disorder and retard development of speech in kindergartens
Anotace:
Tato bakalářská práce se zabývá problematikou intervence jedince do běžné mateřské školy, u něhož se vyskytují poruchy chování spolu s opožděným vývojem řeči. Ve své práci vysvětluji pojmy týkající se intervence, poruch chování a narušené komunikační schopnosti. Dále se zaměřuji na sběr dat chlapce, s nímž budu po celou dobu psaní bakalářské práce pracovat. Cílem mé práce je najít možné řešení jak …více
Abstract:
This bachelor thesis deals with the intervention of an individual with the behavioural disorder and the retard development of speech into the kindergarten. In my thesis I explain the therms connected with intervention, behavioural disorder and impaired communication abilities. Further, I focus on the data gathering of a boy, with whom I will work during the bachelor´s thesis drawing. The aim of this …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 21. 4. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 16. 6. 2020
  • Vedoucí: Mgr. Jiří Martinec
  • Oponent: Mgr. et Mgr. Karel Červenka, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta