Kateřina Cáblová

Bakalářská práce

Technologický postup provádění stropní konstrukce bytového domu v Opavě

Technological Process of the Ceiling Construction of the Apartment Building in Opava
Anotace:
Cílem této bakalářské práce bylo vypracování stavební části projekčního návrhu bytového domu v Opavě a technologické části. Bakalářská práce obsahuje průvodní zprávu, souhrnnou technickou zprávu, výkresovou část projektové dokumentace v provedení dokumentace pro vydání stavebního povolení, technologický postup pro etapový proces stropní konstrukce, zařízení staveniště pro provedení stropní konstrukce …více
Abstract:
The purpose of this bachelor thesis was working out of the building part of project design of apartment building in Opava and technological part. This bachelor thesis contains covering message, summary technical report, drawing part of project documentation for building permission, technological procedure of the ceiling construction, site facilities of the phase of the ceiling construction, itemized …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2021

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 26. 5. 2021
  • Vedoucí: Marek Jašek
  • Oponent: Roman Fojtík

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS)se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB – Technická univerzita Ostrava