Antonín Fryč

Diplomová práce

Analýza přesnosti výpočtu objemu deponie skrývkových hmot po generalizaci vstupních dat při použití leteckého systému (UAS)

Analysis of the Accuracy of the Calculation of the Value of the Landfill Mass Deposit after the Generalization of Input Data using the Aeronautical System (UAS)
Anotace:
Cílem práce je ověřit možnost využití vysoce generalizovaných dat získaných metodou letecké fotogrametrie s využitím UAS jako nosiče měřické kamery pro další využití v návazných oborech. V této souvislosti je nutné vzít v úvahu skutečnost, že odborná veřejnost používá pouze základní CAD software, a proto je nutná příprava dat pro jejich další práci. Teoretická část práce se věnuje metodě GNSS a letecké …více
Abstract:
The aim of the work is to verify the possibility of using highly generalized data obtained by aerial photogrammetry using UAS as a measuring camera carrier for further use in related fields. In this context, it is necessary to take into account the fact that the professional public uses only basic CAD software, and therefore it is necessary to prepare data for their further work. The theoretical part …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 9. 7. 2020
  • Vedoucí: Hana Staňková
  • Oponent: Marcel Brejcha

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS)se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB – Technická univerzita Ostrava

VŠB – Technická univerzita Ostrava

Hornicko-geologická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Geodézie a kartografie / Inženýrská geodézie