Karin Kováčová

Master's thesis

Porovnání decentralizované a centralizované čistírny odpadních vod v Mariánských Radčicích

Comparison of decentralized and centralized wastewater treatment plant in Mariánské Radčice
Anotácia:
Předložená diplomová práce se zabývá charakteristikou současného stavu nakládání s odpadní vodou v obci Mariánské Radčice, včetně obecných poznatků o řešené problematice. V experimentální části přináší charakteristiku a porovnání dvou alternativních návrhů na realizaci nové kanalizační sítě, včetně čistírny odpadní vody, a to jednak decentralizovaného systému a také systému centralizovaného. Výstupem …viac
Abstract:
Submitted thesis are dealing with characteristic of current condition wastewater handling in Mariánské Radčice village and general knowledge about mentioned problematics. In the experimental part it brings characteristic and comparison of two alternative proposals for realization of new sewerage system including wastewater treatment plant with decentralized system, but also centralized system. Output …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 4. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 25. 5. 2017
  • Vedúci: Radmila Kučerová
  • Oponent: Petr Pősinger

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava