Theses 

Moderní metody hodnocení finanční výkonnosti podniku – Barbora Ptáčková

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Barbora Ptáčková

Diplomová práce

Moderní metody hodnocení finanční výkonnosti podniku

Financial Performance Evaluation of a Company

Anotace: Diplomová práce je věnována hodnocení finanční výkonnosti vybraného podniku. Hodnocení finanční výkonnosti patří mezi jednu z nejdůležitějších činností finančního řízení a rozhodování. V minulosti byly k tomuto využívány zejména ukazatele vycházející z účetních dat, které ale nezohledňují situaci na trhu. Proto je v poslední době finanční výkonnost hodnocena spíše podle moderních měřítek, které zohledňují trh. Cílem práce je zhodnotit finanční výkonnost vybraného podniku za pět předcházejících let právě pomocí moderních měřítek výkonnosti. Společnost je hodnocena dle ukazatele ekonomické přidané hodnoty, ukazatele CFROI a ukazatele peněžní přidané hodnoty. Teoretická část práce obsahuje charakteristiku pojmů souvisejících s finanční výkonnosti podniku. Dále jsou zde popsány jednotlivé moderní ukazatele hodnocení výkonnosti a jednotlivé úpravy účetních dat, které je nutné provézt před samotným výpočtem ukazatelů. Praktická část práce je věnována jednotlivým úpravám dat a následně je vypočten ukazatel ekonomické přidané hodnoty, CFROI a peněžní přidané hodnoty. Praktická část dále obsahuje možná doporučení pro zvýšení finanční výkonnosti. V závěru práce je, na základě vypočtených ukazatelů, zhodnocena výkonnost vybraného podniku.

Abstract: The master thesis is focused on financial performance evaluation of a company. Financial performance evaluation is one of the most important activities of a financial management and decision making. In the past, indicators based on accounting data have been mainly used for performance evaluation. But these don´t reflect situation on a market. That is why modern indicators are used for performance evaluation rather, nowadays. The aim of this thesis is to evaluate financial performance of a chosen company for the previous five years by using modern indicators of performance. The company is evaluated according to the economic value added, CFROI indicator and cash value added. The theoretical part includes definitions and characteristics related to the financial performance of the company. It also describes various modern indicators of performance evaluation and individual adjustments of accounting data which is necessary to make before the calculation. The practical part includes individual adjustments, then economic value added , CFROI and cash value added are calculated. The practical part also contents possible recommendations for a chosen company to increase financial performance. In the conclusion of the thesis the performance of the chosen company is evaluated according to the calculated indicators.

Klíčová slova: finanční výkonnost, ekonomická přidaná hodnota, cash flow return on investments, peněžní přidaná hodnota

Keywords: financial performance, economic value added, cash flow return on investments, cash value added

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 28. 5. 2013
  • Vedoucí: Jiří Valecký

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 19. 4. 2019 14:55, 16. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz