Radka PROKOPOVÁ

Bakalářská práce

Náročná témata v současné autorské zvířecí pohádce

Hard topic and current animal modern fairy tale
Anotace:
Bakalářská práce je rozdělena do třech kapitol. Dvě z těchto kapitol náleží části teoretické. V první kapitole se práce zabývá dítětem předškolního věku jakožto předčtenářem, jeho vývojovými charakteristikami a zvláštnostmi a literaturou vhodnou pro děti v tomto vývojovém období. Závěrečná část první kapitoly seznamuje s Rámcovým vzdělávacím programem pro předškolní vzdělávání a částmi tohoto dokumentu …více
Abstract:
The bachelor thesis is divided in 3 chapters. Two of the chapters are theoretical. The first chapter deals with a child in a pre-school age as a pre-reader, its developmental characteristics and peculiarities and suitable literature for children of this age. The last part of this chapter introduces Framework education program for pre-school education and parts of this document that includes elements …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 5. 4. 2019
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 10. 5. 2019
  • Vedoucí: Mgr. Marcela Hrdličková, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

PROKOPOVÁ, Radka. Náročná témata v současné autorské zvířecí pohádce. Ostrava, 2019. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA, Pedagogická fakulta