Igor Bublík

Diplomová práce

Zastavovací studie území pro individuální bydlení v obci Korytná

Development Study of the Area for Individual Living in Korytná
Anotace:
V diplomové práci se zabývám návrhem možné zástavby rodinnými domy v obci Korytná. Navržené řešení je vypracováno ve dvou variantách. Součástí je rozmístění jednotlivých stavebních parcel a napojení lokality na technickou a dopravní infrastrukturu. V neposlední řadě půjde o zpracování rozpočtu nákladů navrhovaného řešení. I. Bublík, Zastavovací studie území pro individuální bydlení v obci Korytná. …více
Abstract:
his Thesis concerns with the draft of possible housing development of family houses in Korytná. Designed solution is made in two options. It also includes distribution of particular parcels and link the locality with technical and transport infrastructure. Last but not least it includes processing of the costing of designed solution. I. Bublík, Studies for housing development of area for an individual …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 11. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 9. 1. 2012
  • Vedoucí: Jiří Kalvach
  • Oponent: Vitězslav Hlaváček

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava