JUDr. Radek Černoch, Ph.D.

Bachelor's thesis

Užívání vlastních jmen v názvech zákonů antického Říma a České republiky

Usage of Proper Names in Denomination of Laws in Ancient Rome and the Czech Republic
Abstract:
Tato bakalářská práce se zabývá užíváním vlastních jmen v názvech římských zákonů (zjednodušené základní schéma „lex + vlastní jméno“) a srovnáním uvedené konstrukce s označováním zákonů v České republice. Práce je členěna na šest kapitol, z nichž úvodní vymezuje cíle a metody práce, zatímco závěrečná shrnuje její výsledky. Druhá kapitola představuje v základních rysech zákon (lex) v kontextu římského …more
Abstract:
This bachelor thesis deals with the use of proper names in denomination of Roman laws (simplified scheme "lex + proper name") and compares this structure with denomination of laws in the Czech Republic. The thesis consists of six chapters. The introductory one defines objectives of the thesis and the methods used, while the final one summarizes the results. The second chapter introduces basic features …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 9. 4. 2014

Thesis defence

  • Date of defence: 12. 6. 2014
  • Supervisor: doc. PhDr. Jarmila Bednaříková, CSc.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta