JUDr. Radek Černoch, Ph.D.

Bakalářská práce

Užívání vlastních jmen v názvech zákonů antického Říma a České republiky

Usage of Proper Names in Denomination of Laws in Ancient Rome and the Czech Republic
Anotace:
Tato bakalářská práce se zabývá užíváním vlastních jmen v názvech římských zákonů (zjednodušené základní schéma „lex + vlastní jméno“) a srovnáním uvedené konstrukce s označováním zákonů v České republice. Práce je členěna na šest kapitol, z nichž úvodní vymezuje cíle a metody práce, zatímco závěrečná shrnuje její výsledky. Druhá kapitola představuje v základních rysech zákon (lex) v kontextu římského …více
Abstract:
This bachelor thesis deals with the use of proper names in denomination of Roman laws (simplified scheme "lex + proper name") and compares this structure with denomination of laws in the Czech Republic. The thesis consists of six chapters. The introductory one defines objectives of the thesis and the methods used, while the final one summarizes the results. The second chapter introduces basic features …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 9. 4. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 12. 6. 2014
  • Vedoucí: doc. PhDr. Jarmila Bednaříková, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta