Pavlína Laryszová

Bakalářská práce

Ekologicko-faunistická charakteristika denních motýlů (Lepidoptera) hornické krajiny (Důl Staříč)

Eco-faunistical characteristic of butterflies (Lepidoptera) of mining landscape (Staříč coal mine)
Anotace:
Hlavní náplní této bakalářské práce je studium biologie a ekologie denních motýlů a seznámení se s metodami jejich studia s vazbou na hornickou krajinu Moravskoslezského kraje. Hornická krajina vzniklá v důsledku průmyslové činnosti člověka v oblasti těžebního průmyslu má velmi negativní dopad na funkční hodnoty krajiny. Devastační účinky těžby na okolní přírodu radikálním způsobem mění krajinný ráz …více
Abstract:
The main concern of this thesis is the study the problems of biology and ecology of the Day Butterflies and daily familiarity with their methods of study with ties to the mining landscape of the Moravian-Silesia region. The mining landscape aroused out of the economic activity in the mining industry has very negative impact into the landscape function. The coal mining has devastation effects on nature …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Jiří Kupka
  • Oponent: Jan Smola

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava