Jan Valášek

Diplomová práce

Řešení degazace spojených slojí č. 39a+40 ve 3. kře na Důlním závodě 2, lokalita JIH

Degasification Solution of the Coal Seams no. 39a+40 3rd block in the Mining operation 2, mining site South
Anotace:
V úvodní části diplomové práce charakterizuji důlně geologické podmínky dobývacího prostoru Důlního závodu 2, lokalita Jih a báňsko – technické vlastnosti dané sloje. V další části se zabývám stanovením plynodajnosti a na základě výsledku, navrhnu vhodné metody řešení degazace pro bezpečné dobývání. V technicko – ekonomické zhodnocení je provedeno shrnutí provozu degazace a její ekonomické zhodnocení …více
Abstract:
The introductory part of my diploma thesis characterizes mining-geological conditions of the mining district of OKD 2, South site and mining and technical properties of a given seam. I deal with determination of a coal gas capacity in the next part and based on the result, I propose appropriate methods how to resolve degassing for safe mining. There is a summary of degassing operation and its economic …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 4. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 29. 5. 2017
  • Vedoucí: Pavel Zapletal
  • Oponent: Robert Werner

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava