Ondřej Staněk

Bakalářská práce

Počítačová podpora identifikace technických soustav

Computer support for the identification of technical systems
Anotace:
Cílem této bakalářské práce je teoretický popis a rozbor toolboxu system identification softwaru MATLAB a praktická část, při níž je kladen důraz na samotnou tvorbu vlastního vypracování modelu pomocí Matlabu. Praktická část je tvořena naměřením dat, jejich úpravou a samotným zpracování v system identification toolboxu.
Abstract:
The main aim of this bachelor thesis is the theoretical description analysis of the system identification toolbox and the practical part in which the emphasis will be on actial creation of the matlab modeling itself. The practical part consists of data measurement, editing of the masured values and processing in the system identification toolbox.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 6. 2018
  • Vedoucí: Jiří David
  • Oponent: Romana Garzinová

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava