Theses 

Contemporary methods of evaluation of economic performances of hotel and spa operators within the framework of international trade – Alexey Kondrashov

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Alexey Kondrashov

Disertační práce

Contemporary methods of evaluation of economic performances of hotel and spa operators within the framework of international trade

Contemporary methods of evaluation of economic performances of hotel and spa operators within the framework of international trade

Anotace: Tato disertační práce poskytuje komplexní analýzu makroekonomických aspektů cestovního ruchu a zároveň nabízí nové poznatky a závěry plynoucí z měření výkonnosti hotelových podniků pomocí univerzálních operačních ukazatelů a finančních indikátorů. Výsledky disertační práce ukazují, že cestovní ruch vzhledem k jeho vlivům na čistý export a investice členských zemí EU se stává významným faktorem přispívajícím k makroekonomické stabilitě. Význam mezinárodního cestovního ruchu pro země EU se liší v závislosti na jeho podílu ve struktuře celkového exportu. Analýza platební bilance a vyhodnocení role cestovního ruchu poskytla relevantní závěry a poprvé komplexně vyhodnotila cestovní ruch jako důležitou kategorii mezinárodního obchodu zemí EU. Statistická vyhodnocení operačních indikátorů hotelů umožnila přispět do současné teorie "revenue managementu", která se zabývá maximalizací tržeb pomocí optimalizace hotelových indikátorů. Finanční analýza uskutečněná na vzorku největších lázeňských podniků České republiky splnila cíl práce zaměřený na výběr optimálního množství indexů s maximální vypovídací schopností o finančních výkonech a stavu podniků. Disertační práce komplexně zkoumá cestovní ruch v perspektivě makroekonomické a finanční. Zajištuje tím soulad s požadavky moderních postdisciplinárních metodických přístupů, které vyžadují zkoumání komplexních jevů, jako je turismus, pomocí komplexních metod.

Abstract: The PhD thesis provides a complex analysis of the macroeconomic aspect of tourism and builds new insights in measurement of hotel performances analyzing both the uniform hotels indicators and financial ratios in their relationships to the revenue generation. The thesis results show that tourism due to its effects on net export and investments of EU member states is becoming an important factor contributing to macroeconomic stability. At the same time, the importance of international tourism for EU countries varies depending on its share in country's total exports. Analysis of the balance of payments and the evaluation of the role of tourism provide relevant conclusions that tourism is an important category of international trade in EU countries. Statistical evaluation of hotel operating indicators provided in this research enables to contribute to current theories of "revenue management", which deals with maximizing sales through optimization of hotel indicators. The financial analysis performed on a sample of the largest spa operating companies in the Czech Republic has fulfilled the objective of the work focused on the selection of optimal set of indicators with the high explanatory power of financial performance and condition of the companies examined. This PhD thesis provides new insights and comprehensively examines tourism in macroeconomic and financial perspectives. Therefore it ensures compliance with the requirements of modern post-disciplinary methodological approaches that require exploration of complex phenomena such as tourism using complex approaches.

Klíčová slova: finanční analýza, mezinárodní obchod, export, cestovní ruch, platební bilance

Keywords: financial analysis, international trade, balance of payments, export, tourism

Jazyk práce: angličtina

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 28. 4. 2014
  • Vedoucí: Josef Abrhám
  • Oponent: Jiří Strouhal, Jiří Malý

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/60950


Nahoru | Aktuální datum a čas: 23. 4. 2019 16:15, 17. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz