Kateřina Krivčíková

Bakalářská práce

Nezdanitelné části a slevy na dani u fyzických osob v České a Slovenské republice

Tax Allowances and Tax Reliefs at Individuals in the Czech and the Slovak Republic
Anotace:
Cílem práce je vymezení a uplatnění nezdanitelných částí základu daně a slev na dani pro snížení daňové povinnosti u fyzických osob České a Slovenské republiky. Jedná se především o stanovení, srovnání a zhodnocení, která země je z daňového hlediska při využití nezdanitelných částí a slev pro poplatníka výhodnější. Teoretická část se zabývá charakteristikou vybraných aspektů daně z příjmů v České a …více
Abstract:
The aim of the thesis is definition and application of tax allowances and tax reliefs for reducing tax liability of Czech and Slovak individuals. We talk principally about determination, comparison and assessment which country is prefered for use tax allowances and tax reliefs for taxpayers from the tax perspective. Theoretical part deals with characteristics of selected aspects of income tax in the …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 5. 5. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 6. 2017
  • Vedoucí: Yvetta Pšenková
  • Oponent: Miroslava Losová

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava