Theses 

Analýza preventivních reedukačních činností v podmínkách střediska výchovné péče – Bc. Ivana ROUČKOVÁ

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Bc. Ivana ROUČKOVÁ

Diplomová práce

Analýza preventivních reedukačních činností v podmínkách střediska výchovné péče

Analysis of the re-education of preventive activites in terms of educational care centers

Anotace: Cílem diplomové práce je popis a analýza forem a výsledků výchovně vzdělávacích, terapeutických a sociálně rehabilitačních činností a úkonů poskytovaných ve středisku výchovné péče v Děčíně dětem a mládeži s negativními společenskými projevy. Na základě kvalitativní analýzy osmi případových studií vybraných klientů pobytového oddělení SVP v Děčíně, vymezení společných znaků a kritického pohledu na průběh jejich spolupráce se střediskem uvádíme některé z aspektů ovlivňujících účinnou intervenci střediska. Dominantní postavení mezi nimi zaujímá především neplnění socializačně výchovné a emocionální funkce ze strany rodiny. S ohledem na zjištěné skutečností navrhujeme některá doporučení pro zefektivnění reedukačního a resocializačního působení SVP na klienty.

Abstract: The aim of this thesis is a description and analysis of forms and results of educationally-pedagogical, therapeutic and socially-rehabilitation activities and procedures that are provided in the Center of Educational Care in Děčín to the children and youngsters with negative social behaviour. Based on a qualitative analysis of eight specimen studies of selected ward-based clients from the Center of Educational Care in Děčín, determination of common signs and a critical view of a course of their co-operation with the center, we are presenting here some of the aspects exerting influence over effective intervention of the center. Dominant position among them is held primarily by a non-performance of socially-educational and emotional role from the side of the family. With regard to the discovered facts, we suggest some recommendations how to make a re-educational and social rehabilitation impact of the Center of Educatinal Care on their clients more effective.

Klíčová slova: Výchova, etopedie, poruchy chování, intervence, reedukace, výchovně vzdělávací činnosti, středisko výchovné péče

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 22. 10. 2014
  • Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: PaedDr. Ing. Michal Slavík, PhD.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
https://portal.ujep.cz/StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=169847 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Pedagogická fakulta

Jak správně citovat práci

ROUČKOVÁ, Ivana. Analýza preventivních reedukačních činností v podmínkách střediska výchovné péče. Ústí nad Labem, 2014. diplomová práce (Mgr.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Pedagogická fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 17. 7. 2019 08:42, 29. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz