Bc. Jiří Kűchler

Bakalářská práce

Kontinuálnost obchodní firmy v rekodifikaci soukromého práva

Continuity of the trade name in the re-codification of private law
Anotace:
Autor předkládané bakalářské práce se zabývá otázkami souvisejícími s pojmem obchodní firmy v právním pojetí. Obchodní firma je jedním z právních institutů, kterých se dotkla řada novelizací. Autor se v práci snaží nalézt odpověď na otázku, jestli judikatura soudů vycházející především ze zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, bude použitelná i v rozhodovací praxi soudů aplikujících ustanovení …více
Abstract:
The authors of this thesis deals with the issues related to the concept of trade name in the legal sense. Trade name is one of the legal institutions affected by a number of amendments. The author of this work tries to answer the question of whether the judicial largely based on Act No. 513/1991 Coll., The Commercial Code will be applicable even in case practice courts applying the provisions of Law …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 6. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 12. 9. 2014
  • Vedoucí: JUDr. Eva Večerková, Ph.D.
  • Oponent: JUDr. Jaromír Kožiak, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta