Kateřina Pekarčíková

Bakalářská práce

Marketingový výzkum spokojenosti zaměstnanců dané společnosti

Employee Satisfaction Marketing Research of the Selected Company
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá analýzou spokojenosti zaměstnanců společnosti SUM Odry s.r.o. Je rozdělena na teoretickou a praktickou část. V teoretické části jsou definovány potřebné pojmy k pochopení problematiky marketingového výzkumu, základní informace o firmě, její historie, předmět podnikání, cíle firmy a zaměstnanci v ní pracující. Praktická část se věnuje problematice spokojenosti zaměstnanců …více
Abstract:
The bachelor thesis deals with the analysis of SUM Odry s.r.o. It is divided into theoretical and practical part. The theoretical part defines the necessary concepts to understand the problems of marketing research, basic information about the company, its history, the subject of business, the objectives of the company and employees working in it. The practical part deals with the issue of employee …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 23. 5. 2019
  • Vedoucí: Simona Matušková
  • Oponent: Jana Urminská

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS)se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava