Kateřina Stránská

Bakalářská práce

Právní regulace povinnosti platit v kupní smlouvě

Legal Regulation of the Obligation to Pay in the Purchase Contract
Anotace:
Cílem této práce je rozbor problematiky kupní smlouvy v obchodním právu z pohledu jedné z jejich základních náležitostí, a to povinnosti kupujícího platit. Teoretická část je zaměřena na charakteristiku základních pojmů, které s danou problematikou souvisí. Obsahem práce je také analýza platebních podmínek a nástrojů, jejich využití a stručná charakteristika. V praktické části je konkretizována právní …více
Abstract:
The aim of this work is to analyze the issue of the purchase agreement in business law from the perspective of one of their basic requirements - obligation of the buyer to pay. The theoretical part is focused on the characteristics of the basic concepts related to these issues. The thesis is an analysis of the payment terms and instruments, their use and brief description. The practical part is instantiated …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 10. 5. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 12. 6. 2013
  • Vedoucí: Naděžda Rozehnalová
  • Oponent: Tereza Kyselovská

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava

VŠB - Technická univerzita Ostrava

Ekonomická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Ekonomika a právo v podnikání