Kristýna Urbanská

Diplomová práce

Řízení likvidity plánováním cash flow

Management of Liquidity by Cash Flow Planning
Anotace:
Předmětem diplomové práce je podstata plánování cash flow ve společnosti OSTROJ a.s., na základě výrobního a prodejního plánu. Tato práce je rozdělena do několika částí. Teoretická část je zaměřena na charakteristiku společnosti, její historii, současnost a dále popisu divizí. Poté je pozornost věnována základním pojmům, jako jsou finanční řízení, řízení likvidity a pracovní kapitál, cash flow, jeho …více
Abstract:
The aim of this thesis is the essence of planning cash flow at OSTROJ a.s. company on the basis of production and sale plan. This thesis is divided into several parts. The theoretical part is focus on company characteristics, its history up to present and description of its divisions. Moreover, terminology as management consulting, management liquidity, working capital, cash flow, its structure and …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 23. 4. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 29. 5. 2018
  • Vedoucí: Jana Buchtová
  • Oponent: Miloš Mikolajský

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava