Silvie Obdržálková

Master's thesis

Kvantitativní uvolňování jako forma nekonvenční monetární politiky ve Spojeném království

Quantitative Easing as Unconventional Monetary Policy in the United Kingdom
Abstract:
V reakci na hospodářskou krizi přistoupila Bank of England v březnu roku 2009 k nekonvenční monetární politice kvantitativního uvolňování, které spočívá v nákupech aktiv ze strany centrální banky. Cílem práce je zjistit, do jaké míry ovlivnilo kvantitativní uvolňování reálný hrubý domácí produkt (HDP) ve Spojeném království. Pro analýzu je použit odhad vícerozměrného regresního modelu metodou nejmenších …more
Abstract:
In response to the economic crisis in March 2009 the Bank of England proceeded to unconventional monetary policy of quantitative easing, which means assets purchases from the central bank. The aim of the thesis is to find out to whichextent the quantitative easing influenced real gross domestic product (GDP) in the United Kingdom. For the analysis, estimate of the multivariate regression model by the …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 27. 4. 2018

Thesis defence

  • Date of defence: 31. 5. 2018
  • Supervisor: Lumír Kulhánek
  • Reader: Emil Adámek

Citation record

Full text of thesis

Accessibility: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: VŠB - Technická univerzita Ostrava