Bc. Štěpánka Zemánková

Bachelor's thesis

Zlomeniny kosti pažní

Humerus fractures
Abstract:
Bakalářská práce je svým obsahem zaměřena na zlomeniny kosti pažní. V teoretické části práce je komplexní přehled o problematice úrazů, které zapříčiňují vznik fraktury humeru, dále ošetřovatelský proces u pacienta po operaci zlomeniny humeru a pád a jeho prevence. Empirická část je zpracována pomocí kvantitativního výzkumu, metodou nahlížení do dokumentací. Cílem je zmapovat nejčastější příčiny zlomenin …more
Abstract:
Bachelor thesis is focused on humerus fractures. In the theoretical part is a comprehensive overview of the issues of injuries that can cause fractures of the humerus, then the nursing process in a patient after surgery humerus fracture and fall and its prevention. Empirical part is processed using quantitative research method of access to the documentation. The aim is to map the most common causes …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 5. 5. 2016

Thesis defence

  • Date of defence: 7. 6. 2016
  • Reader: Mgr. Vladimíra Pekaříková, DiS.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta